Thép Nam Kim lên kế hoạch lãi 200 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2019

Tôn cuộn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Thép Nam Kim (HoSE: NKG) đặt kế hoạch doanh thu giảm nhẹ về 12.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thực hiện năm 2019. Mức cổ tức dự kiến không quá 10%. Tính riêng kết …